Něco pro rok 2022

Když jsem se připravoval na letošní volební kampaň, zajímal jsem se o to, jak strany naplňují volební programy z roku 2014, v některých případech i dřívější. Úkol to byl poněkud složitý, protože ne vždy bylo možné dohledat volební program. U některých stran to možná byla lajdáckost, u některých asi záměr. Každopádně, výsledky svého snažení sem vkládám jako Dohledané volební programy pro Kroměříž z let 2010 a 2014.

Volební programy stran pro rok 2018

A tak jsem, abych se v roce 2022 mohl ohlédnout zpět, se pokusil i sesbírat programy z letošního roku. Ty dávám k dispozici i Vám. Souhrnně – v Kroměříži kandiduje celkem 13 uskupení. Volební program na internetu jsem našel u 8 stran (KSČM, ČSSD, ANO 2011, Piráti, Zdravé Kroměřížsko, Krásná Kroměříž, ODS, Volba pro Kroměříž; poslední jmenovaná měla problém s webem, ale ten se vyřešil). U Nezávislých jsem náhodou vyfotil program v nějaké výloze. Tedy nepodařilo se mi dohledat program u 4 uskupení. Programem myslím ucelený programový dokument, nebudu procházet jednotlivé plakáty a sbírat z nich hesla. Poměrně překvapivé je to u koalice lidovců se ZVUKem, u strany s místostarostou, celostátním zázemím a velkohubými hesly bych program čekal. I program Moravanů se v minulých volbách dohledat dal, spolu s nenaplněním kandidátky to svědčí o úpadku strany. Koalice SPD a SPOZ má parlamentní i prezidentské zázemí a také nic. Že najdu program uskupení JAUNER Československo 2018 jsem ani moc nepočítal, to je zjevně spíše cirkusový výstup. Pokud by mi snad nějaký program chyběl, protože jsem ho neobjevil, napište. Snad můj sběr někomu k něčemu bude.


VOLEBNÍ  PROGRAM  KSČM

pro volby do zastupitelstva města  Kroměříže v roce 2018
Vážení občané – voliči,

předkládáme Vám volební program KSČM pro komunální volby do Zastupitelstva města Kroměříže na léta 2018 – 2022. Jeho cílem je věcné a konkrétní řešení rozhodujících otázek a problémů města a jeho místních částí, vytváření podmínek pro spokojený život všech skupin obyvatel města. Náš volební program vychází z místních podmínek a navazuje na plnění volebního programu z minulého volebního období. Řada zpracovaných projektů je připravena pro realizaci s cílem zlepšení života v městě nazývaném „Hanácké Athény“
Zástupci KSČM se soustředí především na aktuální priority města:

 • podporu Nemocnice Kroměříž, a.s. pro zachování dostupné zdravotní péče občanům města a regionu
 • systémové řešení výstavby bytů s podporou státu
 • podporu koncepce udržitelného rozvoje města a realizace projektů, zlepšujících kvalitu života jeho občanů

Zejména budeme podporovat:

 • projekty ve fázi realizace a zahájení dalších již připravených (rekonstrukce bývalého objektu Okr.vojenské správy na byty, garáže pro veřejnost, rekreační zóna „Bagrák“, křižovatka Havlíčkova, rekonstrukce a rozšíření zimního stadionu, cyklostezka, aj)
 • tvorbu nových projektů, umožňujících při realizaci čerpání finančních prostředků z Evropské unie za spoluúčasti města
 • dopracování územního plánu včetně generelu dopravy s cílem řešení nového mostu přes Moravu a strategického rozvoje města
 • výstavbu a údržbu infrastruktury – komunikace, chodníky s bezbariérovými prvky, zeleň, stromořadí, oprava lávky přes Moravu apod.
 • rozvoj drobného a středního podnikání – podnikatelské aktivity prospěšné občanů m
 • zpracování úsporných rozpočtů města s cílem zvýšit podíl financování investic s využitím participovaného rozpočtování
 • vyhodnocení závěrů ze zpracovaného materiálu – komunitní plánování pro stanovení realizačních výstupů (konkrétní návrhy pro realizaci)
 • řešení životního prostředí ve městě – cyklostezky, parkování, zlepšení plynulosti průjezdu městem (Spáčilova – Tovačovského), rekonstrukce a využití lokalit města (nám.Míru, Slovanské a Hanácké apod)
 • realizaci zpracovaných projektů, které snižují riziko záplav ve městě včetně jeho místních částí
 • postupnou obnovu autobusů místní hromadné dopravy autobusy na ekologicky šetrné pohony
 • zavážení hliniště cihelny Vážany jen ekologickými materiály s výhledem vytváření podmínek pro možnou realizaci lesoparku
 • poskytování grantů pro charitativní činnost
 • zlepšení péče v domovech pro seniory a řešení problémů handicapovaných občanů
 • zajištěnost rovnoměrné dostupnosti zdravotní péče – udržení dostatečné sítě zdravotnických zařízení (praktických lékařů a ambulantních specialistů, atd.)
 • poskytnutí pomoci Nemocnici a.s. Kroměříž ve zlepšení přístrojového vybavení
 • výstavbu obecních bytů – startovacích pro mladá manželství, pro sociálně slabé, ale i ostatní formy výstavby – družstevní byty a individuelní výstavbu RD
 • rozvoj místní a regionální kultury, udržení místních tradic a ochranu kulturního dědictví
 • investice, údržbu a opravy sportovních zařízení ve městě
 • spolufinancování provozních nákladů sportovních, tělovýchovných a zájmových organizací, vytvářejících podmínky využití volného času dětí a mládeže
 • vytvoření podmínek pro realizaci dlouhodobého záměru výstavby víceúčelové sportovní haly ve městě
 • propagaci města s cílem zvýšení jeho návštěvnosti, vytváření podmínek v oblasti ubytování, informací, stravování a dalších služeb
 • spoluúčast na financování údržby a oprav památek v městě dle zpracovaného plánu
 • snižování energetické náročnosti budov ve vlastnictví města za využití dotací státu
 • rozvoj sportovních a volnočasových aktivit – zlepšení vybavenosti předškolních a školských zařízení v majetku města a střediska pro děti a mládež „Šipka“
 • výstavbu, údržbu a opravy dětských hřišť s důrazem na jejich bezpečnost
 • důslednou ochranu života, zdraví a majetku občanů (zajištění zvýšeného dohledu městské policie na problémové lokality – okolí autob. a vlakového nádraží, Erbenova nábřeží, „Bezručáku“, „Děvína“ a jiných lokalit)
 • v oblasti prevence kriminality – vybavenost městské policie technickými prostředky za využití financování z dotačních programů
 • opatření vedoucí ke zkvalitnění řízení státní správy a samosprávy, s cílem snížení výdajů a zlepšení komunikace pracovníků odborů městského úřadu s občany při řešení jejich problémů
 • aby vodárenské infrastruktura, hospodaření s vodou a peníze, které za vodu platíme byly pod kontrolou města v souladu s uzavřenou smlouvou, která zajišťuje majoritu ve VAK Kroměříž

Navržení kandidáti, kteří se ucházejí o Vaši podporu  jsou odhodláni aktivně prosazovat tento volební program v souladu s naším heslem
„S lidmi pro lidi“.


Volební program ČSSD

2018 VOLBY DO OBECNÍCH ZASTUPITELSTEV
5. a 6. října 2018 budete rozhodovat o novém vedení města Kroměříže. O vaši volební přízeň se budeme ucházet i my z ČSSD. Co pro vás chceme udělat během dalších čtyř let? Podívejte se na náš plán.
VOLEBNÍ PROGRAM
RODINA
Zajistíme dobré školy pro děti, dostupné byty pro rodiny i kvalitní péči pro seniory

 • budeme nadále dbát na kvalitu výuky a dobré vybavení našich škol
 • zavedeme pozice školního psychologa na každé ZŠ
 • zahájíme výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny a zachováme bytový fond města
 • podpoříme praktickou a speciální školu a výuku dětí s hendikepem
 • vytvoříme dobré podmínky pro spolky mládeže, seniorů i občanů se zdravotním postižením
 • rozšíříme terénní sociální služby a domácí péči

ZDRAVOTNÍ PÉČE
Uděláme všechno proti omezování péče v Kroměřížské nemocnici

 • nechceme přesun oddělení nemocnice ani zaměstnanců do Zlína
 • podpoříme vybavení Kroměřížské nemocnice
 • pořídíme defibrilátory na veřejná místa

ROZVOJ MĚSTA
Dotáhneme zadání a schválení územního plánu města Kroměříže

 • vyřešíme žádosti občanů a firem o změnu územního plánu
 • zahájíme přípravu západního silničního spojení (Vážany–Lutopecká)
 • pokročíme v přípravě druhého silničního mostu přes řeku Moravu

BEZPEČNOST
Zaměříme se na riziková místa

 • zvýšíme bezpečné prostředí pro naše děti u škol, hřišť a parků
 • doplníme chybějící přechody pro chodce na frekventovaných místech (smuteční síň, zimní stadion aj.)
 • instalujeme kamery na rizikových místech
 • podpoříme spolupráci mezi státní a městskou policií

DOPRAVA
Zvýšíme bezpečnost a dostupnost dopravy pro všechny obyvatele města i místních částí

 • postavíme novou lávku přes řeku Moravu
 • vyřešíme rizikové křižovatky (Albertova–Havlíčkova aj.)
 • zavedeme MHD do místních částí
 • budeme řešit parkování na sídlištích i v centru
 • vybudujeme parkovací dům na Velehradské ulici
 • bezpečně napojíme cyklostezky (Pekelce–Altýře aj.)

SLUŽBY OBČANŮM
Zasadíme se o kvalitní a cenově dostupné služby pro občany města

 • zachováme nejnižší cenu vody ve Zlínském kraji, díky podílu města ve společnosti VAK
 • udržíme výši poplatků za odpady a rozšíříme možnosti třídění odpadu (kompostéry, sběrná místa)
 • rozšíříme bezbariérové prostředí ve městě
 • zřídíme připojení k internetu zdarma na veřejných místech

SPORT
Připravíme rekonstrukce a opravy sportovišť v majetku města

 • postavíme víceúčelovou halu
 • propojíme obě části Bajdy
 • obnovíme Pionýrskou louku
 • podpoříme sportovní organizace, zejména sportování dětí

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Pohlídáme a zlepšíme kvalitu životního prostředí a odoláme tlakům velkých firem

 • zabráníme snahám zavážet Vážanskou cihelnu chemickým odpadem
 • posílíme kontrolu kvality ovzduší v průmyslových částech města
 • realizujeme protipovodňová opatření, která v době sucha zadržují vodu v krajině
 • vyhledáme místa pro výsadbu nové zeleně a zlepšíme následnou péči

KULTURA A CESTOVNÍ RUCH
Zajistíme pestrou nabídku kulturního vyžití pro občany Kroměříže a turisty

 • budeme nadále vylepšovat zázemí pro kulturní akce
 • podpoříme spolky v oblasti kultury a umělecké školy
 • podpoříme akce s tématem tradic, venkova a folklóru
 • vybudujeme zázemí pro turistickou plavbu po řece Moravě (Baťův kanál)

ÚŘADY
Zrychlíme a zpříjemníme kontakt s úřady

 • soustředíme klíčové odbory do budovy na Hanáckém náměstí
 • zlepšíme dopravní dostupnost úřadu (parkování, zastávka MHD)
 • zjednodušíme komunikaci s úřady na dálku

Volební program ANO 2011

ANO – chceme žít ve městě, kde může každý občan svobodně vyjádřit svůj názor a radami přispět k tomu, aby se nám zde šťastně žilo ANO – chceme kvalitní infrastrukturu a dostatek pracovních příležitostí ANO – chceme spokojené obyvatele v bezpečném městě ANO – chceme být hrdí na své město
ANO komunikaci s občany

 • V oblasti veřejných zakázek budeme postupovat transparentně – zveřejňovat veškeré informace na internetu včetně uzavřených smluv
 • Zpřehledníme veřejně přístupný rozklikávací rozpočet města a provážeme ho s registrem smluv; veřejnost tak získá více informací a lepší kontrolu nad hospodařením radnice
 • Prosadíme princip otevřené radnice – diskuzi s občany, transparentní rozhodování, vlídný přístup úředníků k občanovi, méně byrokracie
 • Zavedeme participativní rozpočet – možnost občanů určit, na jaké účely bude část prostředků obce použita
 • Snížíme počet odborů na radnici a zlepšíme efektivitu fungování Městského úřadu a dohlédneme na efektivnost práce jednotlivých úředníků

ANO přehlednému financování a dobrému řízení městských organizací

 • Zajistíme vyrovnaný rozpočet města, ovšem nikoliv za cenu zastavení rozvoje města, takže úvěry využijeme pouze ve smysluplných případech, výhodné a zaměřené na strategické investice
 • Probudíme spící rozvoj města, připravíme smysluplné investice a dlouhodobou koncepci strategického rozvoje města s využitím vícezdrojového financování
 • Budeme zodpovědně a efektivně hospodařit s majetkem města
 • Díky využívání elektronických aukcí a důslednému prověřování kvalifikace jejich účastníků snížíme náklady města i samotných občanů
 • Zaměříme se na efektivní a odborné fungování městských společností – Biopasu, Technických služeb, Sociálních služeb, Sportovních zařízení města Kroměříž a dalších
 • Prosazujeme, aby voda jako strategická surovina zůstala obcím a občanům, aby se v žádném případě nedostala do rukou soukromých subjektů

ANO rozvoji města

 • Zasadíme se o dlouhodobé plánování rozvoje města. Vytvoříme strategický plán s prioritami do roku 2030
 • Jako řádní hospodáři se zaměříme na vyhledávání vhodných příležitostí pro rozvojové aktivity, které budou Kroměříži ku prospěchu. Budeme je plánovat, připravovat a realizovat odborně, s maximálním ohledem na účelnost
 • Konečně se zasadíme o tvorbu nového územního plánu města a při jeho schvalování se zaměříme na hledání lokalit pro rozvoj podnikání
 • Aktivně budeme využívat veškeré existující a nové dotační tituly pro plánovaný rozvoj města. Budeme spolupracovat s ministerstvy a krajem, abychom dokázali kvalitně zajistit optimální přísun dotací pro Kroměříž
 • Při plánování investičních aktivit města nezapomeneme na místní části a po dohodě s osadními výbory budeme dbát i na rozvoj okrajových městských částí
 • Do plánování investičních aktivit města více zapojíme osadní výbory v místních částech
 • Budeme lépe informovat veřejnost o chystaných i probíhajících investičních akcích, jejich časových harmonogramech, finančních nákladech a získaných dotacích; jako vzor nám poslouží Holešovem provozovaný portál http://www.strategieholesov.cz/
 • Výstavba druhého silničního mostu přes řeku Moravu je pro nás prioritou
 • Vybudujeme moderní tržnici u Podzámecké zahrady a využijeme ji k organizování farmářských trhů
 • Urychleně zprovozníme uzavřenou pěší lávku přes řeku Moravu
 • Nalezneme smysluplné využití pro opuštěnou armádní budovu na Hanáckém náměstí
 • Připravíme město na příchod moderních digitálních, informačních a komunikačních technologií – tzv. Smart city

ANO sportu

 • Zavedeme přehlednou podporu sportovních aktivit se zaměřením na mládež
 • Chceme konečně v Kroměříži postavit víceúčelovou sportovní halu
 • Požadujeme vznik sportovně – relaxační oblasti „U Bágráku“
 • Plánujeme rekonstrukci bazénu a zimního stadionu, výstavbu venkovního kluziště, hřiště pro bikery a in-line bruslaře

ANO kultuře

 • Po vzoru Slováckého léta v Uherském Hradišti chceme v Kroměříži zavést Hanácké léto jako významnou sportovně kulturní událost s bohatým doprovodným programem odehrávajícím se v průběhu léta v historickém centru Kroměříže
 • Zajistíme stabilitu fungování Domu kultury se zachováním současné rozmanitosti akcí, chceme reagovat na poptávku ze strany občanů
 • Chceme pokračovat v oživení Velkého náměstí pořádáním více akcí se zapojením i dalších zajímavých míst v Kroměříži

ANO vzdělávání

 • Na školách budeme podporovat pořádání koncertů, výstav, prezentací
 • Budeme aktivně přizpůsobovat kapacitu mateřských škol aktuální potřebě
 • Zajistíme místa v jeslích pro umožnění snadnějšího návratu rodičů do zaměstnání z rodičovské dovolené

ANO zdravotním a sociálním službám

 • Ano nemocnici – ve spolupráci s managementem se budeme snažit o zachování dostupnosti lékařské péče pro občany města
 • Podpoříme sociální služby – zejména ty, které umožní lidem zůstat v jejich stávajícím prostředí a rodinách
 • Rozšíříme služby pro rodiny s dětmi, mladé lidi vstupující do života
 • Startovací byty pro mladé rodiny a sociálně potřebné
 • Zvýšíme ubytovací kapacity a služby pro seniory
 • Vybudujeme nízkoprahové zařízení pro děti a mládež poskytující sociální služby a dostupnou nabídku volnočasových aktivit
 • Vybudujeme dobrovolnické centrum poskytující zázemí občanům toužícím poskytnout dobrovolnickou pomoc druhým

ANO bezpečnému městu

 • Chceme více městských policistů v ulicích města pro naši bezpečnost, nejen pro rozdávání botiček
 • Zasadíme se o modernizaci kamerového systému a to především v rizikových místech, včetně místních částí
 • Větší podporou Azylového domu, spoluprací s Protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanicí v Kroměřížské nemocnici a odvozem jejich klientů tam, odkud k nám přišli, skoncujeme ve městě s opilci a pobudy

ANO životnímu prostředí

 • Zaměříme se na výsadbu nové zeleně ve městě
 • Prosazujeme elektro mobilitu a vybudování dobíjecích stanic ve městě
 • Dokončíme přechod autobusů MHD na ekologický pohon
 • Zajistíme včasnější a pravidelnější péči o městskou zeleň a travnaté plochy včetně místních částí, zavedeme účinnější úklid veřejných prostranství
 • Podporujeme vybudování útulku pro opuštěné, zraněné a nemocné kočky

ANO  konkurenceschopné Kroměříži

 • Budeme aktivně navazovat dialog s místními podnikateli tak, abychom se všichni podíleli na rozvoji a dobrém jménu našeho města
 • Budeme nalézat společná řešení pro témata jako je udržení pracovních míst a podpora zřizování nových
 • Budeme podporovat společné projekty podnikatelů a města vedoucí k oživení místního podnikatelského prostředí (PPP projekty)
 • Zlepšíme komunikaci, vzájemnou spolupráci a vnější vztahy s okolními obcemi i se Zlínským krajem

ANO  dostupné dopravě

 • Zavedeme MHD pro děti, studenty a seniory nad 65 let zdarma
 • Zajistíme pokrytí MHD podle reálných potřeb občanů včetně dopravní obslužnosti do místních částí
 • Podpoříme budování sítě místních cyklostezek a souvisejících služeb jako jsou úschovny a půjčovny kol
 • Vybudujeme velké záchytné parkoviště pro návštěvníky města s navigačním systém na toto parkoviště
 • Budeme prosazovat propojení cyklotras jižní a severní Moravy
 • Podporujeme prodloužení Baťova kanálu až do Kroměříže a turistiku spojenou s řekou Moravou, ve spolupráci s krajským úřadem se pokusíme obnovit přístaviště Kroměříž
 • Podporujeme projekt senior taxi a jsme pro jeho rozšíření a zefektivnění

ANO cestovnímu ruchu

 • Využijeme specifickou atmosféru města s památkou UNESCO i zajímavosti v okolí pro rozvoj všech forem cestovního ruchu
 • Budeme stavět na významných akcích, které pomáhají udržet Hanácké tradice. Přilákáme tím nové návštěvníky a navážeme spolupráci s dalšími tradičními akcemi v kraji
 • Budeme rozvíjet kongresovou turistiku – nastavíme výhodné podmínky pro pořadatele kongresů a vzdělávacích akcí
 • Posílíme destinační management ve spolupráci v rámci regionu. Podpoříme spolupráci pořadatelů akcí tak, aby měli návštěvníci důvod se v Kroměříži zdržet
 • Zavedeme kvalitnější propagaci Kroměříže na sociálních sítích včetně nového turistického portálu (www.kromeriz.eu)
 • Chceme turisty udržet v Kroměříži déle než jedno odpoledne, prodloužíme turistickou sezonu účelným rozložením aktivit a akcí po celý rok

Volební program Pirátů

Program pro komunální volby 2018

Vážení občané,
sestavili jsme za Českou pirátskou stranu odpovědnou kandidátku, kterou Vám nyní představujeme spolu s programem pro komunální volby 2018. Hlavní priority jsou jasné – chceme úřad bez bariér, který bude maximálně vstřícný a otevřený všem občanům. Chceme navázat na vše dobré, co se podařilo předchozím zastupitelům. Budeme stát na Vaší straně a s Vaší pomocí uděláme z Kroměříže ještě lepší místo pro život.

1. Otevřená a transparentní radnice

Uvidíte nám pod ruce | Jednání výborů a komisí bude přístupné veřejnosti, všechna setkání budou oznámena s dostatečným předstihem a záznamy budou zveřejněny online.
Radnice pro občany | Možnost setkání zastupitelů města s jeho občany je pro nás samozřejmostí. Radnice bude otevřena všem.
Na dvě kliknutí | Ukážeme Vám, za co ve městě utrácíme. Pomocí transparentního rozklikávacího rozpočtu se můžete seznámit s finančními toky v obci.
Průhledná výběrová řízení | Vždy si prověříme všechny subjekty, které se budou hlásit do výběrových řízení vypsaných městem Kroměříž. Řízení budou transparentní a jejich průběh budete moci sledovat krok za krokem. Konec uzavřeným výběrovým řízením.
Žádné tajnosti v organizacích města | Transparentně ukážeme hospodaření organizací patřících pod město – Kroměřížských technických služeb, Sportovních zařízení města Kroměříže, Sociálních služeb města Kroměříže atd.
Pirát ví, Vy budete vědět také | Prostřednictvím webových stránek a Facebooku Vás budeme pravidelně informovat o fungování našeho města.
Méně byrokracie | Úřady musí obíhat data, ne lidé! Podpoříme implementaci nových technologií do fungování úřadů, elektronický podpis. Ať už žádost o dotaci nebo nový doklad, budeme usilovat o ulehčení Vaší cesty.

2. Život v obci, rozvoj a informace

Vy rozhodnete, kam půjdou peníze | Prostřednictvím participativního rozpočtu budete rozhodovat, které projekty budou podpořeny finančními prostředky. Budete mít možnost přihlásit vlastní projekt rozvoje města Kroměříž. (*Co je to participativní rozpočet si můžete přečíst ZDE)
Líheň nápadů | Našim cílem není jen vytvoření podnikatelského inkubátoru. Podpoříme projekty občanů města Kroměříže, které povedou k jeho rozvoji.
Pro všechny ročníky | Rozšíříme činnost Studentského fóra, vytvoříme projekty aktivního zapojení občanů všech věkových kategorií, propojíme generace.
Nejen Kroměříž bude vzkvétat | Podpoříme a budeme rozvíjet městské periferie, spádové oblasti. I tyto oblasti se budou moci zapojit do rozdělování rozpočtu.
Informace 21. století | Poštovní holubi už nefrčí a mobil má u sebe každý. Zřídíme možnost informovat občany pomocí SMS či e-mailu o podstatných událostech ve městě, plánovaných odstávkách energií, akutních haváriích, plánovaných akcích, atd.
Chytré město | V chytrém městě podpoříme chytrá a využitelná řešení. Například platbu vstupného prostřednictvím QR kódu, možnost rychlého nahlašování závad na portálu města, rozšíříme dostupnost bezplatého wi-fi připojení na veřejných místech ve městě.
Veřejné toalety | Na exponovaných místech vybudujeme chybějící bezbariérové veřejné toalety.
Přívětivé centrum města | Zasadíme se o důslednou kontrolu dodržování městských vyhlášek ve městě, aby naše město bylo bezpečným místem odpočinku.

3. Školství, sociální péče, zdravotnictví, bezpečnost

Kroměříž jako centrum vzdělání | Podpoříme budování možnosti vysokoškolského vzdělávání v Kroměříži, navážeme spolupráci místních škol a významných českých univerzit tak, aby mladí lidé nemuseli odcházet z rodného města za studiem a prací.
Důstojné stáří | Pamatujeme také na ty dříve narozené. Rozšíříme nabídku terénní pečovatelské služby, vytvoříme projekty aktivního zapojení seniorů do života města a mezigenerační mosty.
Sociální bydlení | Spoluobčanům žijícím v sociálním vyloučení pomůžeme zpátky do života, a to např. podporou výstavby sociálních bytů.
Jesle | Reagujeme na stále větší pracovní nároky kladené na maminky nejmenších dětí, pro které zajistíme dostatečnou kapacitu míst v institucích předškolního vzdělávání a v zařízeních pro děti mladší 3 let.
Společně to dáme | Občan ví nejlépe, jaká činnost mu ve městě chybí. Podpoříme vznik, rozvoj a realizaci zájmových skupin občanů.
Nejen na botičky | Zaměříme se na efektivní fungování městské policie. Ta má být službou občanům, nejen represivním činitelem. Zasadíme se o rozšíření činnosti městské policie v oblasti preventivní, podpoříme a rozšíříme její potřebné kompetence.

4. Doprava a parkování

Zelená stopa | Podpoříme ekologické formy dopravy, jakými jsou např. bikesharing, vybudujeme nabíjecí stanice pro elektromobily, budeme prosazovat alternativní pohon MHD. Na žádoucích místech rozšíříme cyklostezky, usnadníme život těm, kteří nechají doma svůj automobil a vyrazí do města na kole (cyklopruhy, stojany na kola, funkční cyklokemp).
Jeden most nestačí | Další silniční most přes řeku Moravu je nejen dlouho diskutovaný, ale velmi potřebný a vlastně nevyhnutelný.
Parkování | Zasadíme se o řešení nedostatečných parkovacích kapacit v exponovaných částech města.
Díry v dopravě | Zasadíme se o rychlejší odezvu města na podněty občanů vycházející z potřeb jejich každodenního života (chybějící přechody pro chodce, potřebná regulace rychlosti dopravy aj.).
Bezpečnost pro děti | Prostřednictvím projektů zapojení občanů města zvýšíme bezpečí těch nejmenších při jejich pohybu v silničním provozu.

5. Kultura a sport

Přespolní spolupráce | Zasadíme se o rozvíjení partnerství se spřátelenými obcemi a městy, podpoříme obce a mikroregiony.
Sportoviště | Dohlédneme na průběh a dokončení již realizovaných projektů rekonstrukce a výstavby sportovišť, která v našem městě chybí.
Prostory pro moderní umění | Umožníme mladým umělcům realizaci jejich umění, např. zřízením legální graffiti stěny, budováním prostoru pro streetart.
Společný portál | Informace o kulturním a sportovním dění na jednom místě spolu s ostatními informacemi a aktualitami, vstupným na akce, nahlašováním závad aj.
Podpora dobrých nápadů | Zasadíme se o podporu projektů v oblasti kultury a sportu.

6. Životní prostředí

Přírodní klimatizace | Místo betonových ploch více zeleně.
Ohleduplnost k přírodě | Za každý vykácený strom zasadíme dva nové.
Recyklace a redukce odpadu | Radnice a úřady půjdou příkladem. Zajistíme kontejnery na ostatní druhy odpadu (kov, textil aj.).
Šetříme přírodu | Využití dešťové vody na zálivku městské zeleně je skvělým nápadem. Budeme prosazovat úsporná opatření při osvětlení.
Kvalitní ovzduší ve městě | Vybudujeme měřící stanici, budeme důsledně kontrolovat největší znečišťovatele ovzduší, zasadíme se o zrušení výjimek pro preferované firmy.
Kroměřížané Kroměříži | Vytvoříme projekty výsadby a péče o okrasnou městskou zeleň samotnými obyvateli místních částí města.


Volební program Zdravého Kroměřížska (Zelení + TOP 09)

Stojíme za naší nemocnicí!
Fungující a dobře vedená nemocnice je základem životní jistoty – dostupné péče ve zdraví a v nemoci. Když se za kroměřížskou nemocnici nepostavíme my, občané, nikdo to za nás neudělá.
Voda patří lidem
Zdravé Kroměřížsko se toho drží po tři volební období a nebude to jinak. Nepodpořili jsme a nepodpoříme jakoukoli formu privatizace vodáren.
Stop tajnůstkaření na radnici!
Územní plán k prospěchu všech občanů, stop spekulacím podnikavců! Stavební a rozvojové projekty musí být veřejně prezentovány a obhájeny před občany.
1000 nových stromů do ulic!
Připravme město na sucho a vedro – je třeba investovat do výsadeb, využít volných prostor, vysadit stromy na městské pozemky podél silnic a ulic.
Udržíme hazard za branami města!
Prosadili jsme zákaz hazardních automatů na území města a místních částí a také ho udržíme.
Bezpečné přechody pro chodce, budování dalších cyklostezek!
Děti bezpečně do školy! Prosadíme jasný plán, jak zmodernizovat nebezpečné přechody pro chodce. Nejcennější věc je zdraví našich dětí, pro jejich bezpečnost musíme dělat víc než dosud. Dotáhneme do konce projekt cyklostezky do Postoupek, podporujeme cyklodopravu.
Dostavíme parkovací dům!
Město nesmí být jedním velkým parkovištěm! Po výstavbě parkovacího domu u bývalého „lazaretu“ omezíme dlouhodobé parkování v centru a naopak umožníme na části míst krátké zaparkování bezplatně.
Čisté město, bez zplodin a zápachu!
Město musí hájit práva občanů. Aktivně se musí účastnit územních a stavebních řízení, projednání EIA atp.. Pasivita, až téměř vstřícnost města k velkým znečišťovatelům (KMOTR, vepřák Těšnovice, galvanovny v bývalém PALu…), na úkor zdraví lidí musí skoncovat. Smog a zápach je třeba vytlačit z města.
Kdo si hraje nezlobí!
Město musí investovat do sportovního vyžití široké veřejnosti. Nudící se mládež je poukázkou na problémy pro všechny. Prosadíme výstavbu MTX parku a kanoistického kanálu u Strže. Ohřívaná voda v brouzdališti, skluzavka do vody a pořádek na Bajdě – to je náš plán.
Péče o zeleň patří odborníkům!
Ukončíme monopol Biopasu. Zabráníme dalším škodám páchaným amatérskými zásahy na veřejné zeleni.


Volební program Krásné Kroměříže (ODA)

Vážení občané,
Právě čtete programové cíle a vize, které budeme prosazovat v zastupitelstvu našeho města.
Víme, že od oslovení voličů k zasednutí do zastupitelských lavic vede dlouhá cesta. Oslovujeme Vás s jasnou vizí toho, jak má naše město vypadat v příštích letech. Chceme se zabývat nejpalčivějšími problémy, ale nechceme zapomínat ani na zdánlivé maličkosti.

Doprava jinak, s odborníky

Je potřeba při plánování dopravní infrastruktury a veřejné dopravy pracovat s přesnými daty a s odborným zázemím. Financování se neobejde bez transparentnosti a evropských peněz.
Nechceme nutit lidi, aby využívali jeden způsob dopravy, chceme systém dopravy nastavit tak, aby lidé sami našli nejvýhodnější a nejpohodlnější způsob přepravy, který jim bude vyhovovat a který zároveň odlehčí přehuštěné dopravě v centru města.

Bezpečné město, bezpečná ulice

Bezpečnost vnímáme jako komplex faktorů, které přímo, nebo nepřímo ovlivňují život občanů. Hovoříme-li o bezpečnosti, nemůžeme vnímat pouze kriminalitu, ohrožení terorismem, ale chápat, že v této době se rizika prolínají a je potřeba řešit bezpečnost jako celek.
Chceme, aby se občan necítil na ulici ohrožován, a to ani kapsáři, či jiným rizikem kriminálního charakteru, ale také aby je nemohly postihnout nehody například díky stavebním pracím nebo špatnému stavu okolních budov. Zajistíme pravidelné fyzické kontroly komunikací a budov a budeme aktivně nutit vlastníky objektů k nápravě stavu.

Volný čas

Sport a kultura jsou nedílnou součástí života člověka. Město musí klást důraz na to, aby život ve městě nebyl pouze o nákupech, zaměstnání a chození do školy. Lidé musí mít k dispozici nekomerční místa a možnosti, kde sportovat a trávit volný čas. Jako zastupitelé budeme prosazovat, aby především pro děti byl nastavený takový systém, kdy možnosti uplatnit svůj talent a zájmy nebudou limitovány finančními možnostmi rodičů.

Pohodlné město, prostředí kolem nás

Nechceme, aby se život v našem městě odehrával pouze v nákupních centrech. Chceme, aby se na náměstí vrátil život. Aby byla místem setkávání občanů, místem, kde se odehrává spolkový život. Místem, které bude plné kaváren, zeleně, laviček a bezpečných míst pro nejen nedělní procházky rodin a maminek s kočárky. Budeme podporovat drobné živnosti, aby v těchto lokalitách opět působili kadeřníci, cukrárny a kavárny, pekaři a restaurace. Musí být důvodem, proč lidé mají rádi své město.

Mladí i senioři – město pro všechny

Chceme, aby naše město bylo místem, kde vyrůstají plnohodnotní, vzdělaní a aktivní děti a mládež. Vytvoříme nejen prostor pro jejich volnočasové aktivity, ale zaměříme se i na základní školy. Tam kde to bude potřeba najdeme prostředky na zkvalitnění výuky, rekonstrukci a dovybavení škol. Je čas přestat naříkat, že děti jen sedí u počítačů. Je potřeba je vtáhnout do života města, a to musí být provedeno atraktivní formou v duchu dnešního moderního světa protkaného technologiemi.
Lidé se dožívají díky vyspělé medicíně čím dál vyššího věku. Pozitivní je, že je to důkazem o vyspělém zdravotnictví a relativně dobré životní úrovni. Zajistit seniorům důstojné a plnohodnotně prožívané stáří by mělo být povinností nejen státu, ale i samosprávy. Není to jen otázkou výše důchodů. Senioři trpí pocitem osamocení, opuštění a nepotřebnosti. Chceme se postarat o to, aby se aktivní senioři zapojovali do veřejného života. Měli bychom využívat jejich nabytých životních zkušeností a neopomíjet jejich vůli a touhu zůstat i ve vyšším věku platnými členy společnosti.

Vstřícný úřad, pomoc občanům

Jasnou prioritou při budování vztahu občan – město musí být přátelský úřad. Občan musí cítit, že správa města je podřízena jeho potřebám a ne naopak.
Prosadíme, aby vždy, když úřad vytváří občanům povinnost (např. parkovací karty), byla jasná a veřejná pravidla, jak tuto povinnost občan co nejjednodušeji splní.
Téměř milion občanů ČR a dva miliony jejich rodinných příslušníků jsou postiženi exekucemi. Tuto situaci je třeba řešit. Je potřeba pomoci těm, kteří se, často ne vlastní vinou, dostali do dluhové pasti, ale ne na úkor těch, kteří nesplacené dluhy nemají.
Zasadíme se o zřízení právních poraden, jejichž provoz by byl plně hrazen z prostředků státu a města a které budou mít jediný úkol – pomáhat lidem, kteří se dostali do dluhové pasti, a snaží se vrátit do normálního života. Tito lidé nesmí ztratit motivaci pro další aktivní život a ekonomickou stabilitu.


Volební program ODS

Vážení spoluobčané, milí voliči, občanští demokraté jsou v Kroměříži pro vás už více než 25 let. Jsme konzervativní strana. Vždy přicházíme s programem, který reaguje na potřeby města a jeho občanů. Neslibujeme nic, co by vedlo ke zbytečnému zadlužování našeho města. Jsme síla, na kterou je spolehnutí.
Velká témata pro Kroměříž

 • Řešení problematiky dopravy v celém městě
  • Ať už se jedná o zklidnění průjezdu městem, pohyb v centru nebo komplexní řešení na sídlištích. Není to snadný úkol, tím důležitější je začít systematicky pracovat a zapojit do řešení i Zlínský kraj a příslušná ministerstva.
 • Zajištění efektivního nakládání s odpady a energií
  • Odpady je nutno řešit komplexně. Zefektivnit a modernizovat přístup Biopasu, vybudovat a otestovat podzemní kontejnery. Motivovat občany k lepším třídění odpadu. Samozřejmě chceme využívat pokročilé technologie a využít rozvoj IT technologií – hledat tzv. „chytrá řešení“ pro svoz odpadu.
 • Péči o vodu
  • ODS chce stále získat pro město ve VaK Kroměříž skutečnou majoritu a udržet rozumnou cenu vody. Právě vodu jednoznačně považujeme za skutečné „rodinné stříbro“.

Téma 1 – Podpora zdravého života pro Kroměřížany
Péči o zdravý a bezpečný způsob života považujeme za základ lidské spokojenosti, zaslouží si tedy naši intenzivní pozornost. Za zásadní považujeme jednoznačnou a energickou podporu naší nemocnice. Neméně důležité je také téma sociálních služeb, jejichž podpora neustále pokulhává, podpoře rodin s důrazem na děti a seniory.
Zásadní úkoly:

 • Zachovat rozsah zdravotní péče v Nemocnici Kroměříž a zvýšit kvalitu poskytovaných služeb
 • Zajištění paliativní péče – mobilní hospic
 • Zřízení denního stacionáře pro zdravotně postižené
 • Zřízení jeslí
 • Akce zaměřené na bezpečnost (zejména) seniorů

Za téma je v týmu zodpovědný: MUDr. Lumír Francek
Téma 2 – Otevřené a smysluplné hospodaření města Kroměříže
Za základ své práce považujeme zcela jednoznačně veřejný a srozumitelný rozpočet. Ve zveřejňování informací chceme navázat na svou práci do roku 2014. Vnímáme nutnost promyšleně využívat nejen finance, ale také majetek města ve prospěch občanů. Budeme pečlivě dohlížet na činnost „městských“ organizací. Pro usnadnění práce a rychlou komunikaci s občany využijeme dostupné moderní technologie a chytrá řešení. Přehledně podpoříme neziskový sektor.
Zásadní úkoly:

 • Zajistit a zveřejnit transparentní a přehledný rozpočet včetně jeho čerpání
 • Zahájit cyklus veřejných diskusí o využití rozpočtu – určovat investiční priority ve spolupráci s občany
 • Zpřehlednit činnost a hospodaření příspěvkových organizací a jednoznačně uspořádat jejich činnost
 • Zajistit odpovědnou správu klíčových společností (VaK, KTS, Biopas)
 • Zpřehlednit  a zestručnit systém směrnic a metodik pro práci úřadu
 • Zajistit transparentní veřejné zakázky
 • Transparentně rozdělovat městské dotace

Za téma je v týmu zodpovědná: Ing. Věra Knapková
Téma 3 – Bezpečná a pohodlná doprava Kroměříží
Zaměříme se na změny řešení dopravy a parkování nejen v centru města, ale i na sídlištích. Budeme se věnovat systému a financování MHD, společně s občany prověříme možnost rozšíření spojů. Zaměříme se na zlepšení průjezdu městem, kterému chceme napomoci zvýhodněním hromadné dopravy. Budeme se věnovat bezpečnosti chodců, cyklistů i řidičů a pokračovat v odstraňování bariér. Na vybraném místě rozumně otestujeme využívání chytrých řešení pro parkování
Zásadní úkoly:

 • Moderní MHD pro Kroměřížany
 • Zlepšení systému parkování nejen v centrální části města, ale i na sídlištích
 • Investiční priorita – urychlení opravy nebo vybudování nové lávky přes Moravu
 • Dořešení problematiky parkovacího domu (odstavného parkoviště)
 • Testování využití chytrých technologií pro parkování ve vybrané části města
 • Budování cyklotras, zklidňování dopravy na sídlištích
 • Nová opatření a využití inteligentního řízení provozu pro plynulejší dopravu na průtahu městem

Za téma je v týmu zodpovědný: Marek Andrýsek
Téma 4 – Zdravé životní prostředí pro všechny generace Kroměřížanů
Chceme čisté, příjemné město. Proto se budeme se věnovat péči o městskou zeleň, ale také novým, moderní řešením v odpadovém hospodářství. Počítáme s řízením svozu odpadů s podporou chytrými technologiemi. Budeme se věnovat dořešení problematiky zvířecího útulku. Intenzivní pozornost budeme věnovat zajištění bezpečí města Kroměříže proti povodním i suchu.
Zásadní úkoly:

 • Protipovodňová opatření na toku řeky Moravy
 • Pořízení a instalace podzemních kontejnerů s řízeným odvozem odpadu v centru města
 • Celkové řešení péče o zvířata – útulek pro psy, péče o zatoulané kočky
 • Rekultivace okolí Bagráku  a využití lesa na Barbořině pro vzdělávání a odpočinek
 • Podpora „zahrádek“ v prostorách školek a škol a v obytných částech města

Za téma je v týmu zodpovědný: MVDr. Karel Chvátal
Téma 5 – Dlouhodobý a udržitelný rozvoj města Kroměříž
Zajistíme propojení koncepčních prací pro město, zejména strategického, územního a rozvojového plánování. Připravíme podrobné podklady pro rozvoj místních částí a částí města včetně podpory bydlení. Rozvineme řízení cestovního ruchu a udržíme vysokou úroveň v kultuře a školství. Budeme důsledně, ale s rozmyslem využívat nejen vlastní investiční zdroje, ale i dostupné dotace.
Zásadní úkoly:

 • Zajištění zpracování strategického a územního plánu (za dodržení koncepčních souvislostí)
 • Propojit dílčí koncepční materiály, začít tvorbou Koncepce rozvoje sportu
 • Plánování investic do roku 2026 za účasti veřejnosti
 • Nastavení spolupráce a rovných podmínek pro spolky působící v oblastech prezentace kultury
 • Nastavení systému spolupráce ve službách pro turisty.
 • Podpora služeb pro turisty – rozšiřování mobiliáře, využití moderních aplikací.
 • Využít atraktivní akce pro rozšíření turistické sezóny
 • Využití Baťova kanálu pro rozšíření spektra nabídky pro turisty

Za téma je v týmu zodpovědná: PhDr. Jana Pšejová
Téma 6 – Podpora podnikání a zaměstnanosti v Kroměříži a okolí
Podpoříme vznik podmínek pro spolupráci živnostníků, firem a města a jejich vzájemnou podporu. Budeme se věnovat koordinaci a vzájemnému doplňování významných akcí a podpoře služeb pro cestovní ruch, které mají významný dopad na rozvoj podnikání. Budeme hledat dlouhodobá řešení pro podporu podnikání ze strany veřejné správy. Podpoříme zaměstnanost zaváděním flexibilních úvazků, zřízením jeslí a chráněných pracovních míst.
Zásadní úkoly:

 • Využít zkušeností podnikatelů – hledat řešení jejich potřeb a vytvořit podmínky pro dlouhodobou spolupráci
 • Vyčlenit aktivního zaměstnance úřadu pro koordinaci komunikace podnikatelů a města
 • Vytvořit informační systém spojený s realizací akcí a možností využívat partnery k doprovodným službám a akcím
 • Podporovat zkrácené a sdílené pracovní úvazky (Město Kroměříž a organizace, kde má město vliv, spolupráce s podnikateli a Úřadem práce)
 • Podpořit založení sociálního podniku Sociálních služeb města Kroměříže

Za téma je v týmu zodpovědný: Martin Kružík
Téma 7 – Kroměříž v pohybu – podpora sportovních aktivit
Rozšíříme možnosti podpory sportování dětí a mládeže a pokusíme se vrátit dětský pohyb a hry na veřejná hřiště a sídliště. Klíčovým úkolem je dobře naplánovat a zahájit realizaci dlouhodobých investic do sportu ve spolupráci s občany.
Zásadní úkoly:

 • Stanovení priorit v oblasti investic do infrastruktury pro sport
 • Příprava a realizace klíčových investic v oblasti sportu se zohledněním volby obyvatel při hlasování o prioritách (rekonstrukce krytého bazénu, příprava rekonstrukce zimního stadionu, přípravy vybudování víceúčelové sportovní haly)
 • Budování hřišť pro všechny generace v místních částech
 • Budování jednoduchých otevřených sportovišť na sídlištích
 • Zahájení akcí na hřištích a v ulicích s mottem „Vraťme děti k pohybu“
 • Lanový park na Barbořině

Za téma je v týmu zodpovědný: Radim Horenský


Volební program Volby pro Kroměříž (Svobodní a Soukromníci)

Strategický rozvoj města

 • Schválit nový strategický plán města na léta 2020-2030, rozpracovat jej na roční plány, včetně rozpočtů jednotlivých akcí
 • Zpracovat nový územní plán města
 • Revidovat a uvést v platnost regulační plán MPR Kroměříž v duchu trvalé udržitelnosti
 • Udržet vliv města na strategická odvětví –vodní a odpadové hospodářství

 Investiční oblasti 

 • Pokračovat v modernizaci Zimního stadionu, Plaveckého bazénu, Bajdy, Sportovní haly na Kotojedské ul.
 • Vybudovat novou víceúčelovou halu
 • Úprava smuteční místnosti na hřbitově
 • Klimatizace společenského sálu Domu kultury
 • Vybudovat zázemí pro pořádání akcí na Pionýrské louce

Doprava

 • Na základě zpracovaných návrhů dopravního řešení stanovit priority a plán postupné realizace akcí
 • Řešit parkování v centru města a na sídlištích
 • Na placených parkovištích bude prvních 30 minut zdarma
 • Vyhodnotit provoz městské hromadné dopravy
 • Zbourat lávku a postavit most pro pěší a cyklisty
 • Podniknout konkrétní kroky pro realizaci nového silničního mostu a revitalizaci nábřeží, včetně moderního přístaviště
 • Systémová podpora infrastruktury pro elektromobilitu (elektrokola, elektromobily)
 • Dobudování cyklistické infrastruktury – parkování, značení, cesty s preferencí cyklistů, úschovny zavazadel a ceností, dostupné a kvalitní WC, včetně sprch, dostupné infopointy před vjezdem do centra města
 • Systém sdílených kol ve spolupráci s okolními městy a obcemi (Hulín, Chropyně, Kojetín, Kvasice, Otrokovice) a spolupráce s ČD

Životní prostředí

 • Zamezit ukládání nebezpečných materiálů v dobývacím prostoru ve Vážanech
 • Pokračovat v revitalizaci další míst v Kroměříži – např. prostranství před Knihovnou Kroměřížska
 • Řešit problematiku v okolí „Děvína“
 • Systematicky kultivovat a obnovovat městskou zeleň
 • Postupně obnovovat zeleň na hřbitovech
 • Zkvalitnit protipovodňovou ochranu města a místních částí
 • Podporovat výsadby v okolí města a opatření pro zadržování vody v krajině
 • Řešit rekreačně-relaxační oblast na Barbořině (úprava cest, lavičky ad.)

Zdravotní a sociální oblast

 • Zajistit dostupnou zdravotní péči pro obyvatele města i okresu – zasadit se o zachování Kroměřížské nemocnice a. s.
 • Podporovat registrované poskytovatele sociálních služeb
 • Spolupracovat a rozvíjet aktivity všech organizací Klubu seniorů

Podpora dětí a mládeže

 • Modernizovat vybavení škol informačními a komunikačními technologiemi
 • Rozvíjet zahraniční spolupráci škol z partnerských měst a Evropské unie
 • Podporovat alternativní vyučovací metody (např. Montesori, Waldorf)
 • Rozšířit kapacity školních družin
 • Podpora volnočasových aktivit pro děti i mládež
 • Organizovat dlouhodobé aktivity s cílem podporovat u dětí i mládeže vytrvalost, soustavnost a systematičnost (např. vyhlášení soutěže na celý školní rok aj.)
 • Organizovat festivaly pro mládež (inspirace v www.ynspirology.cz aj.)
 • Zřízení Klubu pro mládež
 • Zatraktivnění města pro mládež a snížení odlivu mladých lidí z města

Kultura a cestovní ruch pro prosperitu města

 • Podpořit vybudování TV kanálu Kroměříž
 • Udržet pestrou nabídku kulturního a sportovního života v Kroměříži. Podpořit pořadatele, kteří vytváří v rámci svých akcí nabídku pro cestovní ruch (vzájemné propojení kultury – ubytování – volnočasových aktivit, rezervační systémy a propagace neziskových aktivit v sektoru turistiky)
 • Podporovat a rozvíjet cestovní ruch, který zajistí práci i peníze pro naše lidi
 • Podpořit jazykovou vybavenost zaměstnanců samosprávy města a pracovníků na kontaktních pracovištích
 • Spolupracovat s agenturou Czech Tourism pro rozvoj turistiky, včetně spolupráce s partnerskými městy, zapojení do mezinárodních projektů
 • Zvýhodnit návštěvníky z našich partnerských měst na vstupném, ubytování a zajistit recipročně tyto výhody na partnerské straně
 • Zlepšit spolupráci s Arcibiskupským zámkem a Národním centrem zahradní kultury, Výstavištěm Floria
 • Vytvořit nové vazby v cestovním ruchu s městy, které patří do destinace Kroměříž, a to bez ohledu na okresní a krajské hranice– zejména Přerov, Zlín, Olomouc, Holešov, Hulín, Chropyně Kojetín, Morkovice, Otrokovice, Tovačov, Slavkov u Brna a další
 • Při prezentaci města a jeho památek využívat moderní technologie
 • Cizojazyčné mutace propagačních publikací a kompletního webu města
 • Řešit využití prostor pod kinem Nadsklepí
 • Zjednodušit a zefektivnit pořadatelské aktivity Domu kultury a samosprávy města, vyjasněním pravomocí vyřešit dvoukolejnost veřejných prostředků plynoucích do městem pořádaných kulturních akcí

Zdravý životní styl

 • Řešit cyklokemp a zvýšit možnosti parkování kol
 • Vybudovat hřiště pro pétanque
 • Doplnit veřejná prostranství o posilovací zařízení
 • Podporovat sportovní akce pro širokou veřejnost

Občanské aktivity

 • Organizovat ankety k zjištění potřeb občanů
 • Podporovat projekty Zdravé město, Bezpečná komunita, školy UNESCO
 • Podporovat občanské spolky v jejich činnosti prostřednictvím grantů, ale i prostřednictvím profesionální pomoci zaměstnanců města
 • Motivovat občany a spolky k dobrovolné péči o veřejná prostranství úlevami na poplatcích či podporou spolkových aktivit

Místní části Kroměříže

 • Zefektivnit práci osadních výborů a spolupráci s nimi, včetně spolupráce při přípravě rozpočtu města
 • Rozvinout propojení města s místními částmi
 • Zpracovat audit a plán rozvoje občanské vybavenosti místních částí (např. jako podklad pro nový územní plán)
 • Systematicky reorganizovat MHD a cyklodopravu ve prospěch dostupnosti služeb a veřejné správy ze všech místních částí
 • Podpořit snahy o oživení místních tradic v přidružených obcích
 • Podpořit vznik ekologického zemědělství a agroturistiky v místních částech

Spolupráce s podnikatelskou veřejností

 • Rozvíjet partnerskou spolupráci s místními podnikateli při řešení projektů EU
 • Vytvořit podmínky pro lepší fungování tržiště
 • Podporovat podnikání ve strategických odvětvích jako je cestovní ruch, vývoj v moderních technologiích
 • Podporovat podnikání ve strategických odvětvích jako je cestovní ruch, vývoj v moderních technologiích
 • Zapojit výrazněji podnikatelskou veřejnost do podpory sportu, kultury a životního prostředí

Volební program Nezávislých

Foto volebního programu Nezávislých