Dopis Adamovi Nergalovi Darskému

Po přečtení článku o polském muzikantovi a bojovníkovi proti zasahování církve do života lidí Adamu Darském, který vyjádřil i svůj názor na situaci s církvemi v ČR, jsem se mu rozhodl napsat, jak to vidím já.

Český překlad dopisu

Vážený pane Darski,

se zájmem jsem si přečetl článek na https://vikend.ihned.cz/c7-66922140-oisaa-faa121a42cd7385 týkající se Vaší osoby a Vašeho boje za svobodu. Váš boj proti přežitkům prosazovaným církvím a konzervativními kruhy ve vaší zemi je mi samozřejmě sympatický.

Zaujala mě tam věta, kterou jste měl říct: „Často dávám za příklad Česko jakožto sekulární společnost, která vymezila církvi takové místo, které jí náleží.“

Bohužel, musím konstatovat, že nemáte zcela pravdu. Nejsem si jist, zda Česká republika vymezila církvi místo, které jí náleží. Samozřejmě, v ČR nemá církev takovou moc, že by byly zakázány potraty nebo trestné rouhání. Ale její moc není zrovna malá. A stát různými nástroji posiluje její vliv. Dovolte mi tedy trochu zpřesnit Vaše povědomí o místu církve v ČR.

Předně, v ČR probíhají od roku 2013 tzv. církevní restituce. Podle mých (ne nutně přesných) informací je hodnota majetku vraceného v takzvaných církevních restitucích vyšší než v Polsku. A například ve Francii byl církvi majetek zabaven, ale nikdy nebyl restituován. Drtivá většina „restitucí“ jde samozřejmě římskokatolické církvi. Církve byly jedinými právnickými osobami, kterých se restituce v ČR týkají. To mi nepřipadá jako místo, které by církvi náleželo. Podle vlády jde o „napravení křivd způsobených komunismem“. Za majetek, který nelze vrátit, dostávají církve finanční odškodné. To však bylo stanoveno bez jakéhokoliv výpočtu navraceného majetku. Jde o finanční částku, kterou si církev sama řekla. Peníze v rámci restitucí dostávají i církve, které vznikly i po roce 1990. Církve mají tak jako restituenti daleko výhodnější pozici než fyzické osoby. Jednou z dalších záminek „církevních restitucí“ bylo, že stát by na tom byl bez nich hůře, protože církev by stát o majetek žalovala. Jenže církev žaluje stát o kdeco i po schválení „církevních restitucí“. Například v mém městě, Kroměříži, církev stát žalovala o Květnou zahradu, cennou historickou památku, naštěstí neúspěšně. I tak zde získala zámek, Podzámeckou zahradu a celou řadu zemědělských pozemků. A to přesto, že původně tvrdila, že zámek a Podzámeckou zahradu vyžadovat nebude. Nyní by ještě chtěla ideálně dotace, protože správa těchto památek je drahá.

Církevní restituce nejsou jedinou cestou, kterou proudí státní peníze k církvi. Církve dostávají příspěvek na platy duchovních ze státního rozpočtu. Toto by mělo s dokončením restitucí přestat, tedy teprve v roce 2043. Dále se církve hlásí do celé řady dotačních programů, ze kterých čerpají peníze. Často tak např. provozují různé sociální služby, které prezentují jako svou ochotu pomáhat a pracovat pro lidi. Že to nedělají z dobroty srdce a lásky k bližnímu, ale za státní peníze, většinou neprezentují víc než musí. Za sociální službu se snaží vydávat i vození lidí do kostela. Mnoho politiků je také ochotných církvím poskytnou individuální dotace.

Dále je příslušnost k církvi a náboženská víra prezentována řadou médií jako něco správného a šlechetného. Pokud někdo projeví kritiku např. výše církevních restitucí, činnosti církve v její minulosti (v ČR jsou známé např. losinské čarodějnické procesy nebo upálení reformátora Jana Husa) nebo v současnosti (např. pedofilii), bývá prezentován jako proticírkevní nenávistník nebo něco podobného. A tak i když je v ČR nadpoloviční většina obyvatel bez vyznání, z 9 parlamentních stran mají asi jen 1 nebo 2 předsedu, který není křesťan. U některých je to vidět, že je jejich předseda křesťanem spíše proto, že tak budou vypadat mediálně lépe.

Co se týče trestání rouhání, v současném parlamentu sedí minimálně dvě strany, Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (KDU-ČSL) a konzervativní TOP09, které podporují vytvoření zákona proti rouhání. Tyto strany podporují mnoho dalších procírkevních aktivit a protisekulárních zákonů. Silné katolicko-konzervativní křídlo je i v další parlamentní straně označované jako STAN (Starostové a nezávislí). Myslím, že zrovna Vám nemusím představovat blackmetalovou kapelu Root. V obci Valašské Klobouky v roce 2016 zakázala starostka Eliška Olšáková ze STAN koncert kapely Root. Údajně vadil křesťanům žijícím v této obci. Za její zásadový postoj tuto do té doby bezvýznamnou političku její strana odměnila 2. místem na kandidátce jak v parlamentních volbách 2017, tak v krajských volbách 2020 (hned za jejich věčného krajského lídra Gazdíka).

V blízké době čekají Českou republiku parlamentní volby. KDU-ČSL a TOP09 vytvořily koalici s ODS (do té se integrovala Křesťanskodemokratická strana před desítkami let), tedy silnou procírkevní koalici. STAN bude kandidovat v koalici s Piráty (Eliška Olšáková bude na 4. místě). Je poměrně velká šance, že tyto dvě uskupení vytvoří po volbách vládu, která bude více než velmi přátelská k církvi.

Snad Vám můj dopis pomohl lépe se vyznat v situaci v ČR. Pokud budete mít zájem, klidně Vám tyto informace doplním o některé další. Už jsem na pár koncertech Behemothu byl, tak snad se brzy uvidíme na nějakém dalším (když přijedete na Moravu).

S pozdravem
Michal Kostka
zastupitel města Kroměříže
bývalý zastupitel Zlínského kraje

Originál dopisu v angličtině

Dear Mr. Darski,

I have read the article at https://vikend.ihned.cz/c7-66922140-oisaa-faa121a42cd7385 about your person and your struggle for freedom with interest. Of course, I like your fight against the anachronisms enforced by the church and conservative groups in your country.

I have been interested in the sentence you have been supposed to say: „I often cite the Czechia as a secular society, which has defined the place for the church that belongs to it.“

Unfortunately, I have to say that you are not entirely right. I am not sure if the Czech Republic has defined the place that belongs to the church. Of course, in the Czech Republic the church does not have such power that abortions are prohibited or blasphemy criminal. But its power is not very small. And the state strengthens its influence through various instruments. So let me make your knowledge about the place of the church in the Czech Republic more exact.

First of all, so-called church restitutions have been taking place in the Czech Republic since 2013. According to my (not necessarily accurate) information, the value of property returned in so-called church restitutions is higher than in Poland. And, for example, in France, the church’s property has been confiscated but never restituted. The vast majority of „restitutions“ goes, of course, to the Roman Catholic Church. The churches were the only juridical persons affected by restitution in the Czech Republic. It doesn’t seem to me like a place that belongs to the church. According to the government, this is „correction of the injustices caused by communism.“ Churches receive financial compensation for property that cannot be returned. However, this was determined without any calculation of the returned assets. It is a financial amount that the church has said for itself. Churches that were established after 1990 also receive money as part of restitution. As a restitutor, churches have a far more advantageous position than physical persons. One of the next pretexts for „church restitutions“ was that the state would be worse off without them, because the church would prosecute the state for property. But the church is prosecuting the state for many properties even after the approval of „church restitutions“. For example, in my town, Kroměříž, the church prosecuted state for the Flower Garden, a valuable historical monument, fortunately without success. Even so, it acquired a chateau, the Chateau Garden and many agricultural lands. This is despite the fact that it originally claimed that it would not require the chateau and the Chateau Garden. Now it would still ideally want a subsidy, because the administration of these monuments is expensive.

Church restitutions are not the only way in which state money flows to the church. Churches receive a contribution to the salaries of clergy from the state budget. This should stop with the completion of restitutions, thus only in 2043. Furthermore, the churches apply to a number of subsidy programs, from which they draw money. For example, they often run various social services, which they present as their willingness to help and work for people. That they do not do it out of goodness of heart and love of neighbor, but for state money, they usually do not present more than they have to. They also try to pretend bringing people to the church as a social service. Many politicians are also willing to provide individual subsidies to churches.

Furthermore, belonging to the church and religious faith are presented by a lot of media as something right and noble. If someone criticizes, for example, the amount of church restitution, the church’s activities in its past (for example, Losiny’s witch trials or the burning of the reformer Jan Hus are known in the Czech Republic) or in the present (eg pedophilia), he is presented as an anti-church hater or something similar. Thus, even though in the Czech Republic the majority of the population is without religion, only about 1 or 2 of the 9 parliamentary parties have non-Christian party leader. For some, it can be seen that their leader is Christian more because he will look better in the media.

As for the punishment of blasphemy, there are at least two parties in the current parliament, the Christian and Democratic Union – Czechoslovak People’s Party (KDU-ČSL) and the conservative TOP09, which support the creation of an anti-blasphemy law. These parties support many other pro-church activities and anti-secular laws. There is also a strong Catholic-Conservative wing in another parliamentary party called STAN (the shorcut means TENT, it is shortcut for Mayors and Independents). I don’t think I have to introduce you the black metal band Root. In the town of Valašské Klobouky (Wallachian Hats) in 2016, the mayor Eliška Olšáková from STAN banned the concert of the band Root. It was allegedly problem for the Christians living in this town. For her principled stance, her party rewarded until that insignificant politician with 2nd place in both the 2017 parliamentary elections and the 2020 regional elections candidate lists (right behind their eternal regional leader Gazdík).

Parliamentary elections await the Czech Republic in the near future. KDU-ČSL and TOP09 have formed a coalition with the ODS (the Christian Democratic Party integrated into it before decades), a strong pro-church coalition. STAN will run in a coalition with Pirates (Eliška Olšáková will be at 4th place). There is a relatively good chance that the two groups will form a government that is more than very friendly to the church after the elections.

Perhaps my letter helped you to know better the situation in the Czech Republic. If you are interested, I will be able to add some more information to you. I’ve been to a few Behemoth concerts, so hopefully I’ll see you at another one soon (if you come to Moravia).

Regards
Michal Kostka
Member of Kroměříž Town Assembly
Former member of Zlín Region Assembly

4 Comments

 1. Chudáka Nergala „ubít“ tak dlouhým politickým eposem 😄 Zvláštní že metalista se tak ostře vyhraňuje proti církvi zatímco to byli právě komunisti jenž perzekuovali dlouhovlasé máničky a členy tzv. undergroundové hudební scény.
  Pochybuji že se Nergal rád brodí politickým bahnem stejně tak jako se musí brodit bahnem fanaticky věřících katolíků.
  Tak jako tak oceňuji snahu mu napsat dopis, alespoň máte dobrý hudební vkus 🙂

  1. Zdravím, děkuji za reakci. Pokud vím, Nergal studoval historii na Univerzitě v Gdaňsku, je to vzdělaný člověk, takže jsem přesvědčen, že přečíst delší text mu nebude dělat problém. 🙂 Jak s „eposem“ naloží, bude jeho věc.
   Co jsem studoval webové stránky metalových kapel z doby minulého režimu, tak většinou nejhorší perzekuce se dočkaly zákazu hraní, což je samozřejmě taky špatně. Arakain maximálně na půl roku, pak zase normálně hráli, Törr taktéž uvádí zákaz hraní na půl roku na základě pitomého článku, ovšem za to vše byla kapele adresována omluva. Režim tedy nebyl protimetalový, jen skočil na špek pár pitomcům.
   Po roce 1989 se situace dost otočila, nemyslíte? Takový festival Brutal Assault hledal roky trvalé útočiště, našel ho až v Jaroměři, tehdy ovládané koalicí, kde jedna z hlavních stran byli komunisté držící post místostarosty v osobě Vrabce. V Jaroměři nikomu nevadilo ani vystoupení antikomunistické Brujerie. Made of Metal byl docela populární festival v Hodoníně, který vznikl za vlády socansko-komunistické koalice, kdy radním a posléze místostarostou byl komunista Lahvička. Pro pravicové strany se festival stal záminkou ke svržení této koalice.
   Tak doufejme, že metalu se bude dařit a církev nebude mít větší vliv, než jí náleží. 🙂

 2. Děkuji za hodně fajn odpověď. V podstatě souhlasím s tím co píšete. Bohužel život není pouze o dobré hudbě, komunismus v minulosti zničil život mnoho lidem, to tuším víte taky. Jediným řešením je „transformace“ komunistických ideologií do moderní podoby tak aby měly více humánní tvář. Mnoho myšlenek je zde dobrých, ale jejich realizace fatálně selhala a pochybuji že většina lidí bude ochotných dát v tomto případě druhou šanci. Je trochu škoda že jste si zvolil reprezentovat tuto konkrétní politickou stranu, ale je to Vaše volba – a v tom je krása demokracie 🙂 Toto udělalo Občanské Fórum dle mě správně, ukázali že nejsme jako „oni“.
  Brutal Assault je chloubou naší země, v tom se shodneme určitě 🙂 Je úžasné mít možnost pokecat s hudebníky když je zrovna člověk zastihne na pivku, ohledně hudby nebo i jen tak s lidmi ze zahraničí.
  Srovnatelně dobrý a pohodový mi přijde Czech Death Fest, nebo Obscene Extreme, který je už je ale hodně názorově otevřený 🙂

  1. Nepochybně souhlasím s tím, že život není jen o dobré hudbě. Kdyby byl, vykašlal bych se na politiku a jezdil jen po hudebních akcích… 🙂
   No, jestli komunismus zničil život mnoha lidem – pro mě osobně je komunismus to, co vymyslel Karl Marx. Nevím o tom, že by Marx jakkoliv prosazoval ničení života komukoliv. Naopak, pokud jsem část jeho díla prostudoval, šlo mu o to, aby mnohdy dehumanizované dělnictvo žilo jako lidé.
   Jenže, bohužel pak zejména v době Stalina došlo k překroucení jeho díla a následkem toho ke zničení života mnoha lidí.
   Nevím, jestli máte pocit, že současná KSČM je v něčem nehumánní, už v roce 1990 vyházela ze svých řad lidi, kteří měli ty nehumánní činy na svědomí a vyjádřila lítost a omluvu. Tudíž si nejsem jist, jakou transformaci od KSČM čekáte. Ani u sebe osobně si nemyslím, že bych byl nějak nehumánní.
   Určitě pěkných festivalů je více… A je to dobře. Teď jen aby jim politická reprezentace typu E. Olšákové neházela klacky pod nohy… 🙂

Comments are closed.