Odpověď na interpelaci ohledně Biopasu

Pan Holík si vyzkoušel práci popeláře v Biopasu. Prý bude makat, snad ještě více než nejmenovaný premiér z ANO, aby popelářům zvýšil mzdu. Tak uvidíme. Jsem rád, že si ověřil, jaký je poměr náročnosti práce a mzdy popeláře, což se přičiněním mé interpelace na únorovém zastupitelstvu dozvěděl. Škoda jen, že nedal dopředu vědět, velmi rád bych si na stupačku stoupl s ním.

Mnoho lidí si řekne, že práce popeláře má téměř nulové nároky na vzdělání a tak by neměla být příliš přeplacena. Nulové nároky na vzdělání jsou sice pravda, ale práci nemůže dělat žádný hlupák, který si zničehonic stoupne za záď popelářského vozu, kam řidič pochopitelně špatně vidí, a nechá se přejet. Také je to práce náročná na fyzickou zdatnost a odolnost k počasí (mrazu, větru, dešti i vedru), nehledě na to musíte pracovat s odpadky, které až na výjimky nevoní a více než občas bývají celkem špinavé. A proto takovou práci chce málokdo dělat. A práci, kterou nechce nikdo dělat, je nutné dobře zaplatit, aby aspoň někdo dělal kvůli těm prachům. Protože jinak se město bude válet v odpadcích…

Mimochodem, má interpelace, ústně přednesená na únorovém zastupitelstvu a poté písemně poslána 12. 2. přímo panu místostarostovi, byla po urgenci v minulém týdnu konečně zodpovězena. O čem diskutují na pravidelných schůzkách pan Holík s vedením Biopasu, je otázkou, když je vše obchodním tajemstvím.

Re: Interpelace BIOPAS

Od: karel.holik@mesto-kromeriz.cz
Komu: majkl.kostka@seznam.cz

přeposílám odpověď na Vaše otazky, které jsem dostal z Biopasu.

Vážený pane inženýre,
Vaše dotazy pod bodem 1. až 5. , ve kterých požadujete informace o počtu zaměstnanců, odpracovaných hodinách, mzdách či přesčasech jednotlivých skupin zaměstnanců společnosti BIOPAS, spol. s r.o. rozhodně nelze poskytnout, neboť se jedná o interní záležitost společnosti. Týkají se výhradně uvedené obchodní společnosti, která je považuje za obchodní tajemství. Takové informace nelze je považovat za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Navíc, společnost BIOPAS, spol. s r.o. není veřejnoprávním subjektem.
Podle ust. § 504 zákona č. 89/2012  Sb., občanského zákoníku, obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení.
Obecně platí, že obchodní společnost představuje typický příklad soukromoprávního subjektu, vůči němuž se, pokud jde o ukládání povinností, musí v plné míře uplatnit ústavní záruky základních práv a svobod. Nezáleží na tom, zda je jejím společníkem stát nebo územně samosprávný celek, ani jaká je jejich účast v obchodní společnosti a práva a povinnosti z ní plynoucí. Obchodní společnost je samostatný subjekt, jehož zájmy nemusí být totožné se zájmy jejího společníka.
Povinnost poskytovat informace může být stanovena i fyzickým nebo právnickým osobám, které nejsou veřejnou mocí, nesmí však vést k ústavně nepřípustnému zásahu do jejich základních práv a svobod. Takováto povinnost musí být v souladu s výhradou zákona podle čl. 4 odst. 1 Listiny vždy stanovena zákonem a musí dostát základním požadavkům plynoucím z principu demokratického právního státu podle čl. 1 odst. 1 Ústavy, včetně požadavků na jasnost a určitost zákona a na jeho předvídatelnost, srozumitelnost a vnitřní bezrozpornost. Pro jednotlivce musí být při použití obvyklých metod výkladu právních norem seznatelná ze znění zákona. Jakákoliv povinnost, která zasahuje do základních práv a svobod jednotlivce, musí ve smyslu čl. 4 odst. 4 Listiny šetřit jejich podstatu a smysl. 
K vašemu poslednímu dotazu ohledně svozu dodáváme, že společnost BIOPAS, spol., s r.o. pouze poskytuje plnění, které si objednává smluvní partner. Ten také určí na jakých místech bude prováděn svoz, určí četnost svozu a druhy odpadů, které budou z určitých míst sváženy a v návaznosti na to odstraňovány v souladu s platnou legislativou. Za každý takto provedený svoz, jehož četnost (jak jsme uvedli výše) určuje objednatel, si vyúčtuje odměnu, která je sjednána smlouvou. V ceně je samozřejmě kalkulována i doprava včetně nákladů na pohonné hmoty. Není tedy možné, aby si sám zhotovitel učil odkud a kdy provede svoz a vyúčtoval tuto službu objednateli.
Pokud se jako občan domníváte, že je třeba četnost svozu určitých odpadů zvýšit, je nezbytné, abyste se obrátil na město se žádostí, ve které uvedete skutečnosti, proč se domníváte, že je dlouhodobě svoz určitých druhů odpadů na určitém místě nedostačující.
S pozdravem JUDr. Irena Viková